PROTE - w trosce o środowisko
 

PROTE-fos - kompleksowa usługa rekultywacji jezior

Informacje podstawowe

 

Rekultywacja Jezior: Przywracanie Naturalnej Harmonii i Zdrowia Ekosystemów Wodnych

Rekultywacja jezior to proces niezwykle istotny dla przywracania naturalnej równowagi i zdrowia ekosystemów wodnych. Jeziora, będące ważnymi zbiornikami wodnymi, są narażone na różnego rodzaju degradację związaną z zanieczyszczeniem, eutrofizacją, czy też utratą bioróżnorodności. W odpowiedzi na te wyzwania, proces rekultywacji jezior stanowi kluczową strategię przywracania ich naturalnego piękna i funkcjonalności.

Rekultywacja jezior, która doświadcza m.in. wysokiej trofii i zakwitów sinicowych to jedna z usług oferowanych przez firmę PROTE.


Trzon usługi stanowi chemiczne blokowanie fosforu bezpośrednio w osadach dennych jeziora (zbiornika) podczas kontrolowanego i sztucznie wywołanego wzburzenia tych osadów (zjawisko resuspensji). Dodatkowo chemiczne blokowanie fosforu jest wspierane przez indywidualnie dobierane metody dodatkowe tj. zatapianie słomy jęczmiennej, sadzenie makrofitów i makroglonów, regulacja obsady gatunkowej ryb, bagrowanie wydzielonych fragmentów dna itp.

 

Jako jedyni w Polsce przeprowadziliśmy kompleksowy projekt rekultywacji dwóch jezior gnieźnieńskich (J. Jelonek i J. Winiary), który to był finansowany z programu Life+ (instrumentu finansowego Unii Europejskiej wspierającego innowacyjne przedsięwzięcia).

Źródło problemu

Wiele czystych niegdyś jezior posiada obecnie niewielkie walory estetyczne, rekreacyjne i użytkowe, a rosnące stale zapotrzebowanie na wodę skłania do traktowania zbiornika jako potencjalnego źródła wody pitnej. Najczęstszy końcowy efekt degradacji jezior – zakwity sinicowe - stają się coraz istotniejszym problemem medycznym, choć do niedawna stanowiły jedynie mankament estetyczny. Dominujące w zdegradowanych zbiornikach sinice produkują groźne dla zdrowia toksyny.

Rekultywacja jezior jest dziedziną, w której obiektem zabiegów jest ekosystem, a głównym celem jest uzdrowienie sytuacji ekologicznej. Polega na zatrzymaniu lub cofnięciu postępujących procesów wzrostu żyzności zbiorników. Wymiernym efektem skutecznych zabiegów rekultywacyjnych jest zlikwidowanie zakwitów sinicowych, a co za tym idzie poprawa jakości wody (m.in. wzrost przezroczystości).
Przykłady toksycznego oddziaływania sinic i ich toksyn na ludzi oraz zwierzęta, odnotowane w literaturze światowej.

Przeprowadzona analiza sytuacji blisko 1250 jezior i zbiorników w Polsce wykazała, że około 30% z nich to zbiorniki zdegradowane, wymagające działań naprawczych, w tym rekultywacyjnych. Kolejne około 30% to akweny zagrożone degradacją. (Źródło: Soszka, H. 2010. Założenia projektu dotyczącego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior i użytkowaniu ich zlewni. Mat. konf. "Ochrona i rekultywacja jezior", Toruń, 2010.)

Dlaczego rekultywacja?


Postępujący szybko proces wzrostu żyzności (eutrofizacji) jezior jest skutkiem nasilającego się wpływu antropogenicznego. Zwiększenie ilości biogenów w zbiorniku, będące konsekwencją bezpośredniego dopływu zanieczyszczeń (ścieków komunalnych i przemysłowych), intensywnego nawożenia pól wokół zbiornika, zwiększenia erozji w zlewni, wpływu ptactwa wodnego (ekskrementy, dokarmianie) i zbyt "intensywnej" działalności wędkarzy (używania nadmiernych ilości firmowych zanęt bogatych w fosfor) jest przyczyną niekorzystnych zmian zachodzących w jeziorze, przejawiających się między innymi:
  • masowym rozwojem glonów, zwłaszcza sinic (zakwity),
  • pogorszeniem warunków świetlnych,
  • stopniowym zanikiem roślinności makrofitowej, zasiedlającej dno zbiorników,
  • zubożeniem gatunkowym fauny i flory,
  • wyczerpywaniem zasobów tlenu w warstwach przydennych.

Schemat przedstawia możliwość odwrócenia ww. negatywnych zjawisk zachodzących w przeżyźnionych jeziorach poprzez zastosowanie metody PROTE-fos.
 

Jeziora Wielkopolski


Schemat działania usługi

Jako jedyni w Polsce i na świecie, proponujemy kompleksowe podejście do metody rekultywacji zbiorników wodnych. Zastosowanie odpowiednich metod i ich proporcji jest ściśle skorelowane z wnioskami z badań stanu wyjściowego wody. Wspólnie z prof. Ryszardem Wiśniewskim, który prowadzi nadzór naukowy nad całym procesem, opracowaliśmy powyższy schemat współpracy w celu osiągnięcia efektu ekologicznego. Niezależnie przed właściwym rozpoczęciem prac rekultywacyjnych, niezbędne jest właściwe rozpoznanie uregulowanie zlewni, w którym możemy udzielić pomocy.

Decydując się na wybór metody rekultywacji, należy wziąć pod uwagę następujące elementy: stopień jej ingerencji w system ekologiczny danego zbiornika, następnie czas potrzebny na przeprowadzenie prac, a przede wszystkim trwałość oczekiwanych efektów, jakie może przynieść zastosowana metoda. Kluczowym jest, kompleksowe podejście do procesu, czyli rekultywacja zbiornika z zastosowaniem metod ją wspomagających. Zastosowanie bowiem, tylko jednego rodzaju działań, sprowadza się zwykle do usunięcia, bądź czasowego osłabienia pojedynczego elementu z grupy niekorzystnych zjawisk występujących w eutroficznym zbiorniku, a nie do przywrócenia równowagi biologicznej w całym ekosystemie, co powinno być głównym celem działań rekultywacyjnych.


rekultywacja

Metoda PROTE-fos

Wiodącą metodą rekultywacji proponowaną przez naszą firmę, jest innowacyjna w skali świata metoda PROTE-fos, polegająca na blokowaniu (inaktywacji) fosforu bezpośrednio w osadach dennych, przy użyciu odpowiednich substancji chemicznych (koagulantów), prowadząca w konsekwencji do zmniejszenia ilości fosforu w toni wodnej dostępnego np. dla sinic, czy glonów fitoplanktonowych mogących generować zakwity.
Technologia PROTE-fos jest zmodyfikowaną metodą Riplox [Ripl, 1976]. Podobieństwo między metodami polega na tym, że w obydwu przypadkach równocześnie podaje się powietrze i koagulant do osadów dennych zbiornika wodnego. Innowacyjna zaś modyfikacja w naszej metodzie polega na wywołaniu intensywnej, lecz kontrolowanej resuspensji osadów i aplikowaniu koagulantu bezpośrednio do osadów dennych.
Autorem metody PROTE-fos jest prof. Ryszard Wiśniewski z Zakładu Hydrobiologii UKW w Bydgoszczy, który pełni również nadzór naukowy nad realizacją naszych projektów rekultywacji zbiorników wodnych.

dr hab. Ryszard Wiśniewski prof. UMK
dr hab. Ryszard Wiśniewski
prof. UKW
W proponowanej przez nas metodzie PROTE-fos bardzo ważne jest miejsce dozowania, jak i wywoływanie sztucznej resuspensji osadów dennych. Tego rodzaju działania pozwalają dozowanej substancji chemicznej wniknąć w zewnętrzną warstwę osadów – tę najbardziej aktywną w procesie zasilania wewnętrznego, a więc uczestniczącą w obiegu biogenów, w tym fosforu, między osadem a wodą.
Zabieg podawania związków chemicznych, bezpośrednio do osadów dennych, oprócz związania fosforu występującego już w osadach pozwala na poprawienie ich kondycji. Oznacza to, iż osady mogą odzyskać lub poprawić swoją zdolność magazynowania fosforu, a tym samym doprowadzić także do spadku jego stężenia w toni wodnej i kontrolować stężenie tego pierwiastka w dłuższym okresie.
Nasza metoda zatem wpływa na dynamikę obiegu fosforu w zbiorniku. Inaktywacja fosforu bezpośrednio w osadach dennych możliwa jest dzięki skonstruowanej przez naszą firmę dwu-modułowej jednostki pływającej – PROTEUS – jedynego takiego w skali świata.

PROTEUS

Jezioro jest bardzo złożonym systemem wielu sieciowo przebiegających zależności pomiędzy elementami nieożywionymi i biotycznymi tworzącymi ekosystem, dlatego też wykonywanie zabiegów rekultywacji jezior wymaga wysokiej wiedzy specjalistycznej z zakresu funkcjonowania jezior. PROTE oprócz posiadania opatentowanej metody oraz specjalistycznej jednostki pływającej do wykonywania rekultywacji jezior posiada przede wszystkim wykwalifikowaną kadrę, którą tworzą między innymi inżynierowie, czy profesor akademicki specjalizujący się w limnologii (nauka o jeziorach).

Specjalistyczna jednostka pływająca o nazwie PROTEUS, służąca do przeprowadzenia zabiegu dozowania substancji chemicznych do osadów dennych, to innowacyjne urządzenie, które składa się z dwóch modułów – nawodnego oraz podwodnego. PROTEUS jest jedynym dostępnym, w skali świata, opatentowanym urządzeniem pozwalającym na precyzyjne dawkowanie substancji bezpośrednio do osadów dennych przy jednoczesnej kontrolowanej resuspensji osadów.
Moduł nawodny odpowiada za przemieszczanie całego zespołu oraz precyzyjną kontrolę pracy modułu podwodnego. Natomiast moduł podwodny odpowiada za wywołanie kontrolowanej resuspensji osadów w swojej zamkniętej przestrzeni, ich natlenienie i podanie bezpośrednio do nich substancji blokującej fosfor w osadach dennych.
PROTEUS został zarejestrowany przez Urząd Żeglugi Śródlądowej i jednocześnie przeszedł pozytywną ocenę Państwowej Inspekcji Pracy.

Atesty, certyfikaty i nagrody


Konferencje

Nasi specjaliści w zakresie rekultywacji jezior biorą udział w konferencjach krajowych i zagranicznych poruszających naukowe zagadnienia związane z rekultywacją zbiorników wodnych. Pod wskazanymi poniżej linkami znajdą Państwo materiały dotyczące konferencji, prezentowane postery oraz publikacje:

Publikacje

Materiały do pobrania

broszura prote-fos 2016.pdf

Broszura produktowa

1.86 MB | Pobierz
Karta PROTE-fos-2020-07_1.pdf

Karta informacyjna

6.09 MB | Pobierz
PROTE-fos Formularz.pdf

Formularz kontaktowy

282 KB | Pobierz
PROTE-Fos Formularz.doc

Formularz kontaktowy

47 KB | Pobierz


Wypełniony przez Państwa formularz, umożliwi nam kontakt z Państwem, właściwe przygotowanie się do omówienia Państwa indywidualnych potrzeb  oraz przeprowadzenia  prezentacji  naszego  produktu  lub  usługi,  w  połączeniu  z  wymianą  wspólnych  doświadczeń  w  danym  zakresie, a przede wszystkim, z naszej strony przedstawienia propozycji zastosowania właściwych środków zaradczych w zakresie ochrony środowiska.Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. są zastrzeżone. Materiały zamieszczone  na  niniejszej  stronie  internetowej  (w  tym  informacje,  teksty,  zdjęcia,  materiały  graficzne)  są  chronione  przepisami  prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pobieranie oraz drukowanie całych stron lub fragmentów serwisu jest dozwolone wyłącznie dla osobistego użytku, w celu zapoznania się z produktami PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych.
PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, bez wcześniejszego uprzedzenia osób korzystających z tej strony.

KONTAKT REKULTYWACJA JEZIOR


KIEROWNIK DZIAŁU REKULTYWACJI JEZIOR

ŁUKASZ Bryl

tel. +48 61 654 55 97
kom. +48 606 145 325

 


ASYSTENT DS. REKULTYWACJI JEZIOR

PIOTR Leperowski

tel. +48 61 654 55 97
kom. +48 532 392 529
p.leperowski@prote.pl


ASYSTENTKA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

DIANA Jaworska

tel. +48 61 654 55 99
kom. +48 882 788 715
d.jaworska@prote.pl


ASYSTENTKA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

SYLWIA Golec

tel. +48 61 654 55 99
kom.+48 660 741 851
s.golec@prote.pl
ul. Franciszka Firlika 26
60-692 Poznań 
Copyright © 2019 Prote
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności".

Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegóły RODO
OK, rozumiem